اقتصاد، نیازمند دیپلماسی اقتصادی برای پیش‌برد اهداف صادراتی و تقویت برونگرایی

حسین پیرموذن،‌ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در یادداشتی به بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در پیش‌برد اهداف صادراتی و تقویت برونگرایی […]