سلاح‌ورزی : در دنیای امروز، فقدان دیپلماسی اقتصادی برای کشورها یک نقص بزرگ محسوب می‌شود و زیان‌هایی را در پی دارد

سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: در دنیای امروز، فقدان دیپلماسی اقتصادی برای کشورها یک نقص بزرگ محسوب می‌شود و […]