بازار عراق برای ایران به تنهایی معادل مبادله با سه قاره است

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با تأکید بر توسعه روابط تجاری ایران و عراق گفت: بازار عراق برای […]