سیاستگذاری و اجرا ی دولت با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اتاق تهران مورد نقد قرار گرفت .

رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش […]